Skola

Vi erbjuder olika typer av insatser i skolan; alltifrån enstaka insatser såsom psykologbedömningar till kontinuerligt och mer omfattande psykologarbete där vi exempelvis handleder personal och ingår i elevvårdsteam. Bland våra tjänster finns handledning, konsultation, föräldrasamtal och utredningar.

Våra psykologer har lång erfarenhet av arbete inom skolan och även en specifik kompetens av KBT och neuropsykiatri, vilket fortfarande inte är så vanligt inom elevhälsoarbetet inom skolan. Forskning stödjer alltmer att KBT är den metod som har bäst effekt i arbetet/förhållningssättet kring tex elever med neuropsykiatriska svårigheter, beteendeproblem, separationsångest, social fobi och andra typer av svårigheter. Uppdraget inom elevhälsan är inte att jobba med psykologisk behandling utan att kunna ha en förståelse och kunskap kring olika typer av svårigheter, adekvata förhållningssätt och därmed samtala och hjälpa elever och föräldrar vidare för fortsatt stöd när det behövs.

Vi har lång erfarenhet av arbete i olika skolformer (grundskola, särskola, förskola, kommunala och friskolor) runt om i Storstockholm med omnejd.

Tjänster vi erbjuder i skolan

 • Elevhälsoteam: psykolog & kurator
 • Psykologbedömningar/nivåbedömningar inför fortsatt neuropsykiatrisk bedömning och/eller inlärningssvårigheter
 • Särskolebedömningar
 • Handledning kring specifika elevärenden
 • Föräldrasamtal, konsultation och hjälp att diskutera fortsatta insatser
 • Skräddarsydda föreläsningar och utbildningsinsatser om KBT & neuropsykiatriska svårigheter (riktade till personal inom skola och förskola, alt föräldrar)
 • Föreläsningar och handledning riktade till särskolan för barn med autism och/eller utvecklingsstörning
 • TBA-handledning för barn inom autismspektrum
 • Mindfulnesskurser för personal/stresshantering
 • Organisationsutveckling
 • Visions- och strategiarbete
 • Mentorsstöd/coachning för rektorer

Vidare handleder vi psykologer, kuratorer och specialpedagoger samt erbjuder stöd till rektorer inom organisation, personal- och verksamhetsfrågor.

Läsårsabonnemang

För mer kontinuerligt samarbete kan skolan teckna läsårsabonnemang. Rektor och skolans elevhälsoteam har då tillgång till direkt telefonkonsultation vb och får samtidigt:

 • Förtur och rabatt på alla tjänster
 • Rabatten omfattar även tjänster, som tex samtal/terapeutisk kontakt till föräldrar och elever som förmedlas genom skolan
 • Pris abonnemang/direktkonsultation 1000 kr + moms/månad

Barn och ungdomar befinner sig i ständig utveckling och beroende på ålder kan tecken på psykisk ohälsa gestalta sig på olika sätt. Nedstämdhet, ångest, sömnproblem, stress, olika former av beteeendeproblem och konflikter hemma är vanligt. Om barnet har någon form av neuropsykiatrisk problematik, såsom tex ADHD, ADD eller svårigheter inom autismspektrum ökar riskerna för ohälsa, både för barnet självt, i familjesituationen och/eller skolan.

Observera att denna tjänst innebär att skolan uppfyller Skolverkets krav på ”tillgång till psykolog”.