ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Acceptance and Commitment  Therapy förkortas ACT och uttalas som engelskans »act«, agera. ACT-metoden skapades i USA på 1980-talet av psykologen Steven Hayes och har de senaste åren fått alltmer spridning. ACT är en integrerad terapiform som har sin bas inom KBT med tydliga inslag av östasiatisk filosofi och forskning inom tex evolution och språkteori.  

En central utgångspunkt inom ACT är att 1. Identifiera vad man tycker är viktigt i livet, och 2. Ta faktiska, konkreta steg (beteenden) i riktning mot sina värderingar

ACT vilar på en teoretisk bas av grundforskning inom området Relational Frame Theory, RFT. Sammanfattat handlar RFT (se Hayes et al. 2001 för en längre beskrivning) om den mänskliga förmågan att använda språket, hur språk och avancerade kognitiva funktioner utvecklas, lärs in och hur språket inom många områden är användbart för kommunikation men också hur vår förmåga att använda språk och tänkande kan skapa betydande lidande och psykisk problematik. Man kan säga att ACT är den praktiska tillämpningen av RFT.

Vad är skillnaden mellan act och kbt?

Utgångspunkten för både ACT och andra KBT-former är att beteenden är inlärda och kan läras om. Människans impulser att undvika obehag är ofta det som ställer till problem. Den som är rädd för hundar kanske slutar gå ut, den som får panikångest på bussen slutar vara på platser med mycket folk, en människa som får ångest i sociala situationer börjar undvika. Att exponera sig för det som är jobbigt, det vill säga att steg för steg närma sig situationer man tidigare har undvikit, är centralt i all KBT- behandling, så även inom ACT.

Men en viktig skillnad är att inom ACT betonas vår förmåga att välja hur vi vill agera och att vi kan stå över våra impulser och känslor. När traditionell KBT jobbar med tankarnas innehåll och försöker få oss att vara mer realistiska i våra självvärderande tankar, försöker ACT få oss att förhålla oss mer distanserade till tankar, känslor och kroppsliga reaktioner – oavsett innehåll – för att vi ska bli mer flexibla i vårt agerande.

Vad är ACT och vad fokuserar man på i terapin?

Inom ACT arbetar vi utifrån fokus att identifiera vad som är viktigt i livet och att konkretisera sina värderingar. Andra central komponeneter är Acceptans, Defusion, Medveten Närvaro, Exponering samt Psykologisk Flexibilitet. 

Värden:  Grunden är att formulera och komma i kontakt med vad som är viktigt i livet. Vad har jag för grundläggande värderingar och mål? Vad vill jag kunna göra mer av? Vad vill jag stå för som människa? Hur vill jag leva mitt liv? Det kan handla om att vara mer närvarande tillsammans med sin familj, sin partner och sina barn. Att våga stå upp sig själv, att kunna säga nej. Att jobba med eller ägna sin fritid åt något som känns viktigt. Etc, etc.

Acceptans: Acceptans handlar om att våga var i sina känslor, att vara närvarande och att möta livet som det är just nu. När vi hamnar i obehag eller upplever svåra, jobbiga känslor och situationer så är den naturliga reaktionen att undvika, att fly därifrån eller kontrollera på olika sätt. Inom ACT beotnar vi att känslor är en naturlig del av livet och inte fartiga i sig själva. Det är undvikandet av känslor och jobbiga tankar som kan leda till psykisk ohälsa.

Defusion: Syftar till att skapa en förståelse och mer flexibel reaktion kring våra tankar. Vi identifierar oss ofta med våra tankar och ser de som verkliga. Det vi tänker är sant. Inom ACT är utgångspunkten att låta tanakran få finnas, att vi kan träna sätt att observera dem, men ändå kunna agera utifrån vad som är viktigt för oss.

Medveten Närvaro: Medveten närvaro eller Mindfulness är en central del i ACT och motsatsen till Defusion, dvs att vara och identifiera sig i sina tankar. Det handlar om att träna sig förmåga att observera och beskriva vad som händer, utan att värdera eller döma, både inom Dig själv, andra människors agerande och annat som händer i livet.

Exponering: Innebär att närma sig sina värderingar trots att det känns svårt och kan trigga jobbiga känslor, obehag och tankar. Att stegvis närma sig situationer eller känslor/tankar som man tycker är svårt är en central del inom ACT, som i KBT. Centralt inom ACT är att göra det utifrån att det är kopplat till konkreta värderingar, att hela tiden påminna sig om att jag gör det här för att det är viktigt för mig.

Psykologisk Flexibilitet: Målet för en ACT-terapi är att göra det som är viktigt, trots att det känns svårt eller obehagligt. Dvs att få ett större beteenderepetoar. Centralt är att vi många gånger börjar undvika situationer, människor etc när vi upplever obehag och efterhand blir alltmer begränsade och gör mindre också av sådant vi skulle må bra av. Att kunna förhålla sig till svåra känslor, situationer och tankar, som är en del av livet för att på så vis leva ett liv som är mer flexibelt och kopplat till det som känns viktigt.

För vem passar ACT?

ACT är en integrativ modell och forskningen har visat goda resultat för de flesta typer av psykisk ohälsa. Specifikt har ACT fått stort genomslag kopplat till långvarig smärta och  kroniska sjukdomar.

Men metoden fungerar också väl för personer med stressrelaterad problematik, oro och ångest samt många former av psykisk ohälsa. Han man utmaningar med att hitta och konkretisera vad som är viktiga värden och mål i livet. Märker att man fastnar i mycket känslomässigt undvikande och/eller hamnar mycket upp i sitt huvud kring oro och ältande och har svårt att vara närvarande är ACT en funktionell metod.